Notice of Nondiscrimination

Cheng Dental complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Cheng Dental does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Cheng Dental:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact Kim Garney.

If you believe that Cheng Dental has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Kim Garney
21 Towne Centre Way
Hampton, VA 23666
Phone: (757) 838-9140, (TTY (757) 838-9140)
Fax: (757) 838-9150,
Email: [email protected].

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Kim Garney is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140)번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (757) 838-9140(TTY:(757) 838-9140)。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم (757) 838-9140 رقم .(757) 838-9140-1 :والبكم الصم ھ

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140).

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140) با. باشد می ف

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ (757) 838-9140 (መስማት ለተሳናቸው: (757) 838-9140).

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140). ک

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (757) 838-9140 (ATS : (757) 838-9140).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (757) 838-9140 (телетайп: (757) 838-9140).

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140) पर कॉल करें।

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140).

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-(757) 838-9140 (TTY: ১(757) 838-9140)।

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá (757) 838-9140 (TTY:(757) 838-9140)

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140).

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi (757) 838-9140 (TTY: (757) 838-9140).

Contact Us

Our Location

21 Towne Centre Way. Hampton, VA. 23666
Office Hours
Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:Closed
Saturday:Closed
Sunday:Closed